Procedury jakości kształcenia

Nowe zasady kształcenia zatwierdzone przez Radę Wydziału Historycznego

Jakość kształcenia – dokumenty wewnętrzne Wydziału Historycznego


Procedura składania, archiwizowania i recenzowania pracy dyplomowej
Obowiązuje od 1 lutego 2013 r.

Uwaga! Zanim student podejmie jakichkolwiek czynności w systemie APD należy sprawdzić oryginalność pracy w systemie plagiat.pl zgodnie z procedurą antyplagiatową obowiązującą w danym Instytucie.

 1. Najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu – w przypadku studiów stacjonarnych bądź do sekretariatu właściwego Instytutu – w przypadku studiów niestacjonarnych informację o tytule pracy dyplomowej, promotorze i recenzencie.
 2. Pracownik dziekanatu bądź właściwego sekretariatu niezwłocznie wprowadza dane dostarczone przez studenta do Karty Pracy Dyplomowej w systemie APD i przyznaje studentowi, promotorowi i recenzentowi uprawnienia do pracy w systemie. Od tego momentu wszystkie operacje w systemie APD związane z oceną pracy dyplomowej zależą wyłącznie od studenta, promotora i recenzenta.
 3. Student  wprowadza do systemu APD streszczenie, słowa kluczowe i tytuł pracy w języku angielskim. Po zatwierdzeniu zmian otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF. Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl. Czyli:
  • 3106-LIC-BN-PESEL_STUDENTA – praca licencjacka
  • 3106-MGR-BN-PESEL_STUDENTA – praca magisterska
 4. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.
 5. Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej). Promotor zatwierdza je dopiero po sprawdzeniu danych z drukowaną wersją pracy. Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji. Od tego momentu praca jest widoczna w interfejsie zarówno promotora, jak i recenzenta pracy.
 6. Recenzję pracy dyplomowej należy wprowadzić do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego. Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego i wydania dyplomu

 1. Najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu bądź właściwego sekretariatu:
  • pozostałe dane niezbędne do przeprowadzenia egzaminu: planowany termin i godzinę egzaminu dyplomowego, pełen skład komisji egzaminacyjnej, średnią ocen ze studiów,
  • jeden egzemplarz pracy dyplomowej przygotowany zgodnie z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl lub na stronie Wydziału: www.wh.uw.edu.pl
  • dokumenty niezbędne do przeprowadzenia egzaminu i wydania dyplomu, których wykaz znajduje się na stronie Wydziału: www.wh.uw.edu.pl.
 2. Komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego (tj. protokół egzaminu, Kartę Pracy Dyplomowej, recenzje wydrukowane z systemu APD, egzemplarz pracy dyplomowej) przygotowuje pracownik dziekanatu bądź właściwego sekretariatu. Winien on w sprawdzić w szczególności poprawność i kompletność danych na Karcie Pracy Dyplomowej.
 3. W dniu egzaminu dyplomowego student odbiera z dziekanatu bądź z właściwego sekretariatu komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu i dostarcza go komisji egzaminacyjnej. .
 4. Podczas egzaminu promotor i recenzent podpisują wydrukowane recenzje. Opiekun pracy sprawdza zgodność Karty Pracy Dyplomowej z wersją papierową pracy oraz wypełnia adnotację o jej udostępnianiu. Na tej podstawie pracownik dziekanatu lub właściwego sekretariatu umożliwią bądź uniemożliwią udostępnianie autoryzowanym użytkownikom pracy przechowywanej w archiwum elektronicznym.
 5. Po egzaminie w przypadku studiów stacjonarnych pracownik właściwego sekretariatu dostarcza do dziekanatu podpisany przez komisję egzaminacyjną komplet dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury uzyskania dyplomu.
 6. Pracownik dziekanatu bądź właściwego sekretariatu wpisuje do USOS ocenę z pracy, ocenę z egzaminu oraz ogólny wynik studiów, a także wprowadza adnotację o udostępnianiu pracy i o ewentualnym wyróżnieniu dyplomu, jak również generuje numer dyplomu.

Pobierz PDF


Zasady pisania i oceniania prac dyplomowych w Instytucie Muzykologii UW

I. Prace licencjackie

 1. Praca licencjacka, przygotowywana pod opieką pracownika naukowego przynajmniej ze stopniem doktora, może mieć charakter sprawozdawczy, przeglądowy, analityczny lub badawczy. Sugerowana objętość pracy: do 30 stron maszynopisu standardowego (tekst podstawowy).
 2. Wykonanie pracy powinno wykazać wiedzę i umiejętności studenta w zakresie rozwiązywania problemów na poziomie studiów licencjackich oraz opanowanie warsztatu naukowego.
 3. Praca licencjacka powinna zawierać wyraźne określenie tematu, założeń i celów, przyjętej metody badawczej, precyzyjnie sformułowane tezy i ich rzeczową argumentację, a podejmowane zagadnienia powinny być rozpatrywane w kontekście aktualnego stanu badań i kończyć się sformułowaniem wniosków.
 4. Praca powinna mieć odniesienia do podstawowej literatury przedmiotu, przy czym powinna w pełni respektować wymogi własności intelektualnej.
 5. Praca powinna być napisana jasnym i poprawnym językiem.
 6. Kryteria oceny pracy licencjackiej stanowią:
  1. zgodność pracy z tematem
  2. konstrukcja pracy
  3. znajomość stanu badań i dobór źródeł
  4. adekwatność zastosowanej metody
  5. oryginalność ujęcia tematu i argumentacja
  6. sprawność warsztatu naukowego (przypisy, bibliografia)
  7. poprawność językowa i poziom edycji.

II. Prace magisterskie

 1. Prace magisterskie powstają na dwuletnich seminariach magisterskich pod opieką samodzielnego pracownika nauki, który przedstawia uzgodniony temat pracy do wiadomości Rady Instytutu Muzykologii. Dopuszcza się również możliwość kierowania powstawaniem prac magisterskich poza seminarium magisterskim w Instytucie Muzykologii UW, przy czym powierza się je nauczycielom akademickim mającym co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego. W wyjątkowych wypadkach, wymagających zgody Rady Wydziału Historycznego, pracą może kierować pracownik naukowy posiadający stopień doktora.
 2. Praca magisterska powinna dowodzić umiejętności samodzielnego stawiania i rozwiązywania zadań badawczych w skali odpowiadającej początkowemu etapowi działalności naukowej magistrantki lub magistranta.
 3. Przygotowana praca powinna świadczyć o opanowaniu podstawowych elementów warsztatu naukowego, tj. o dobraniu metody adekwatnej do przedmiotu pracy, poprawnym posługiwaniu się aparatem przypisów, znajomości stanu badań (literatury przedmiotu) w zakresie podjętego tematu, a także o zdolności do pozyskiwania i interpretacji materiału źródłowego.
 4. Praca magisterska powinna w pełni respektować wymogi własności intelektualnej przy odwoływaniu się do literatury przedmiotu.
 5. Objętość pracy magisterskiej zależy od podjętego tematu badawczego, lecz nie może być w zasadzie mniejsza niż 80 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (1800 znaków ze spacjami na stronę) bez aneksów.
 6. Warunkiem przyjęcia pracy magisterskiej jest poprawna polszczyzna, logiczny układ zagadnień odzwierciedlony w konstrukcji pracy oraz staranność jej edycji (formatowania, rysunków, transkrypcji itp.).
 7. Termin złożenia pracy należy skoordynować z terminem egzaminu magisterskiego, który może się odbyć w ciągu dwóch lat od uzyskania absolutorium.
 8. Pracę ocenia promotor i jeden powołany recenzent. Ocena dotyczy zarówno merytorycznej, jak i warsztatowej strony pracy.
 9. Kryteria oceny pracy magisterskiej stanowią:
  1. zgodność pracy z tematem,
  2. konstrukcja pracy (układ rozdziałów),
  3. znajomość stanu badań i dobór źródeł,
  4. adekwatność zastosowanej metody,
  5. oryginalność ujęcia tematu (postawionych tez) i argumentacja,
  6. sprawność warsztatu naukowego (przypisy, bibliografia),
  7. poprawność językowa i poziom edycji.
 10. Szczegółowe wymogi formalne, które winna spełniać praca magisterska, określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Pobierz PDF


Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego licencjackiego w Instytucie Muzykologii UW

 1. Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym obejmującym trzy pytania od członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez dziekana, w której skład wchodzi co najmniej jedna osoba ze stopniem doktora habilitowanego.
 2. Recenzent zadaje pytanie związane z treścią/zakresem tematycznym pracy licencjackiej.
 3. Pozostali członkowie Komisji zadają dwa pytania wylosowane z zestawu 35 zagadnień przygotowanych przez Zakłady IM UW.
 4. Zagadnienia przygotowane przez Zakłady (po 7 z każdego Zakładu) mają charakter przekrojowy i obejmują najważniejsze problemy wykładane w toku zajęć obowiązkowych przewidzianych przez program trzyletnich studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.
 5. Celem takiej formuły egzaminu jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności nabytych przez studentów w toku trzyletnich studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pobierz PDF


Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego magisterskiego w Instytucie Muzykologii UW

 1. Dyrektor Instytutu Muzykologii UW powierza − w imieniu Dziekana Wydziału Historycznego − przewodniczenie komisji egzaminacyjnej samodzielnemu pracownikowi Instytutu.
 2. Komisja egzaminacyjna składa się z trzech samodzielnych pracowników naukowych Instytutu Muzykologii UW: przewodniczącego, promotora pracy magisterskiej oraz recenzenta. Dopuszcza się również udział pracownika naukowego ze stopniem doktora. W szczególnych przypadkach, w związku z tematyką pracy magisterskiej, recenzentem może zostać samodzielny pracownik naukowy spoza Instytutu Muzykologii UW.
 3. Promotor i recenzent przygotowują recenzje pracy magisterskiej, natomiast rola przewodniczącego sprowadza się do czuwania nad przebiegiem egzaminu magisterskiego.
 4. Zakres egzaminu magisterskiego obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą problematyką pracy magisterskiej (w sensie historycznym, estetycznym i systematycznym).
 5. Zasadnicze pytania egzaminacyjne ustalane są przed egzaminem magisterskim, przy czym każdy z członków komisji ustala jedno pytanie. W trakcie egzaminu mogą być zadawane pytania pomocnicze, dotyczące szczegółowych kwestii związanych z pytaniem zasadniczym.
 6. Dodatkowe ustalenia dotyczące zasad przeprowadzenia egzaminu dyplomowego regulują: Regulamin Studiów na UW (§ 37–38) oraz Szczegółowe zasady studiowania na Wydziale Historycznym UW (§ 6).

Pobierz PDF


Wykaz zagadnień na egzamin licencjacki

Zakład Historii Muzyki Polskiej:
 1. Gatunki chorału gregoriańskiego
 2. Rozwój polifonii europejskiej 900–1300
 3. Twórczość w językach narodowych (francuski, włoski) 1100–1400
 4. Rozwój motetu 1300–1600 (z uwzględnieniem przykładów polskich)
 5. Rozwój mszy polifonicznej 1350–1600 (z uwzględnieniem przykładów polskich)
 6. Twórczość w językach narodowych (francuski, włoski, polski, niemiecki) 1400–1600
 7. Twórczość muzyczna w Polsce 1600–1750
Zakład Powszechnej Historii Muzyki:
 1. Opera XVII-XVIII-XIX w. (główne ośrodki, instytucje, gatunki, najważniejsi przedstawiciele i dzieła, funkcjonowanie w kulturze)
 2. W cieniu opery: oratorium i kantata w XVII i XVIII w. (główne ośrodki i ich tradycje, przedstawiciele, dzieła)
 3. Wielka trójca muzyki późnego baroku: Vivaldi, Bach, Haendel
 4. Twórczość klasyków wiedeńskich w kontekście epoki: Haydn, Mozart, Beethoven
 5. Symfonia i koncert w XVIII w. (rozwój gatunków)
 6. Twórczość Fryderyka Chopina
 7. Styl narodowy w twórczości kompozytorów polskich XVIII i XIX w. (Kamieński, Stefani, Elsner, Kurpiński, Szymanowska, Ogiński, Chopin, Moniuszko, Wieniawski)
Zakład Teorii i Estetyki Muzyki:
 1. Muzyka polska I poł. XX w. (najważniejsi przedstawiciele i dzieła, nurty)
 2. Muzyka polska II poł. XX w. i początku w. XXI (najważniejsi przedstawiciele i dzieła, nurty, kultura muzyczna)
 3. Muzyka sceniczna XX w. (gatunki, najważniejsi przedstawiciele i dzieła)
 4. Muzyka wokalno-instrumentalna XIX i XX w. (gatunki, najważniejsi przedstawiciele i dzieła)
 5. Muzyka orkiestrowa XIX i XX w. (gatunki, najważniejsi przedstawiciele i dzieła)
 6. Muzyka kameralna i solowa XIX i XX w. (gatunki, najważniejsi przedstawiciele i dzieła)
 7. Techniki kompozytorskie, nurty i kierunki w muzyce XX w. (np. neoklasycyzm, folkloryzm, dodekafonia, serializm, repetytywizm/minimalizm, polistylizm, neotonalność/nowa tonalność)
Zakład Muzykologii Systematycznej:
 1. Definicja i geneza muzyki
 2. Koncepcja harmonii sfer
 3. Starożytne instrumentarium muzyczne
 4. Cechy fizyczne i cechy wrażeniowe dźwięku
 5. Psychologiczne podstawy percepcji muzyki
 6. Przemiany środowiska dźwiękowego człowieka
 7. Kultura muzyczna w okresie postmodernizmu
Zakład Etnomuzykologii:
 1. Łączność sztuk i środków wyrazu w obrzędach dorocznych i rodzinnych w Europie.
 2. Typologia pieśni ludowych w folklorystyce europejskiej.
 3. Instrumenty muzyczne i zespoły instrumentalne w Polsce i krajach sąsiednich.
 4. Praktyki wokalne w muzyce tradycyjnej.
 5. Główni przedstawiciele etnomuzykologii w Europie, historia podejmowanych zagadnień.
 6. Problematyka pozyskiwania źródeł do badań etnomuzykologicznych.
 7. Obecność tradycji folklorystycznych w twórczości artystycznej (kwestia stylizacji itp.).