Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej imuz.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-22 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (odnośniki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.
 • Pola formularzy
  • Brak etykietki tekstowej przy przycisku szukaj
 • Obsługa błędów formularza
  • Informacja o braku wyszukanego hasła tylko w jęz. angielskim.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • W serwisie występują elementy, które nie są dostępne dla screenereadera.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusa klawiatury.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Problem z działaniem elementów dynamicznych na stronie.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie imuz.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Anastasiya Niakrasava. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: a.niakrasava@uw.edu.pl, telefon 22 55 21 535. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Pałac Tyszkiewiczów-Potockich – Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Wojciech Miksa

Telefon: 22 55 21 860

Email: w.miksa@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście do budynku klatką A od Krakowskiego Przedmieścia, stopień około 7 cm, drzwi dwuskrzydłowe podwójne z 70 cm odstępem – 77 cm otwarte, 70 cm zamknięte – otwieranie ręczne. Przy wejściu od strony Kampusu znajdują się dwa stopnie, drzwi dwuskrzydłowe 62 cm otwarte, 65 cm zamknięte, otwieranie ręczne brak możliwości wezwania pomocy. Wejście klatką B: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość 65 cm otwarte, 60 cm zamknięte klamka na wysokości 120 cm otwieranie ręczne. Wejście klatką C: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość: 62 cm otwarte, 60 cm zamknięte, otwieranie ręczne, klamka na wysokości 115 cm.

Korytarze i przejścia

W całym budynku brak wind. Wejścia do sal: drzwi dwuskrzydłowe, szerokość około 62 cm otwarte, 60 cm zamknięte, klamki na wysokości od 115 cm do 120 cm, korytarze ze stopniami.

Procedury

Portier może wezwać strażników w celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.

Łazienki, toalety, szatnie

Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Wąskie klatki schodowe.