Struktura

Struktura

Katedra Historii Muzyki

Działalność Katedry Historii Muzyki skoncentrowana jest tak w sferze naukowej, jak i dydaktycznej na szeroko rozumianej historii muzyki oraz historii kultury muzycznej od średniowiecza do końca neoromantyzmu w muzyce (tj. do początków XX w.). W Katedrze prowadzone są wieloaspektowo zakrojone badania źródłowe dotyczące wprost dzieł muzycznych, jak również kultury muzycznej wskazanych epok. Badania nad dziełem skupiają się na analizie muzykologicznej, na rozpoznaniu jego kontekstu teoretycznego, estetycznego, kulturowego oraz na identyfikacji problemów związanych z jego społecznym odbiorem w przeszłości i na historii recepcji. Jednym z ważniejszych nurtów prac prowadzonych w Katedrze pozostaje poszerzanie dotychczasowej wiedzy o polskiej tradycji muzycznej od czasów najdawniejszych po XX wiek. W Katedrze realizuje się też projekty edytorskie i wydawnicze dotyczące spuścizny muzycznej zachowanej w Polsce, zarówno w jej granicach historycznych, jak i obecnych.

W Katedrze Historii Muzyki prowadzone są zajęcia obowiązkowe i fakultatywne (wykłady, ćwiczenia, pracownie, seminaria) z zakresu historii muzyki powszechnej oraz historii polskiej tradycji muzycznej od średniowiecza po początki wieku XX, w tym również zajęcia z zakresu źródłoznawstwa muzycznego oraz kontrapunktu.

Katedra Historii Muzyki powstała w efekcie połączenia działających do roku 2020 Zakładów Historii Muzyki Polskiej i Powszechnej Historii Muzyki. Stąd też profil naukowy Katedry w dużej mierze stanowi kontynuację tradycji badań prowadzonych w obu wcześniejszych jednostkach.

Pracownicy Katedry: dr hab. Irena Bieńkowska, prof. uczelni; dr Tomasz Górny, adiunkt; dr hab. Tomasz Jeż, prof. uczelni; dr hab. Agnieszka Leszczyńska, profesor uczelni; dr Aneta Markuszewska, adiunkt; dr hab. Szymon Paczkowski, prof. uczelni – kierownik Katedry; dr hab. Anna Ryszka-Komarnicka, adiunkt; dr Emily Peppers.

Katedra Muzykologii Systematycznej i Kulturowej

Katedra Muzykologii Systematycznej i Kulturowej powstała w roku 2020 w wyniku połączenia zakładów Etnomuzykologii, Muzykologii Systematycznej oraz Teorii i Estetyki Muzyki. Część wspólna ich zakresów badawczych – muzyka człowieka w kontekście jego osobliwości biologicznych i kulturowych – stała się fundamentem nowej Katedry, która dziedziczy i kontynuuje dorobek naukowy oraz dydaktyczny trzech wcześniej istniejących Zakładów. Tworzy też nową przestrzeń dla refleksji nad wszelką muzyką współczesnego świata. 

Zagadnienia, którymi interesują się pracownicy Katedry, mają charakter interdyscyplinarny. Obejmują one większość dziedzin tradycyjnie zaliczanych do muzykologii systematycznej i porównawczej, jak również do muzykologii historycznej. Dotyczą teorii i estetyki muzyki, psychoakustyki, psychologii i socjologii muzyki oraz etnomuzykologii i antropologii muzyki. Projekty badawcze realizowane w Katedrze łączą specyficznie muzykologiczne metody analizy i interpretacji z wybranymi metodami charakterystycznymi dla nauk o kulturze, nauk społecznych i innych nauk humanistycznych. Specjalne znaczenie w działalności Katedry ma tematyka polska i z Polską związana. 

Badania naukowe i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry obejmują m. in. następujące zakresy tematyczne:

  • muzyka z perspektywy osobliwości gatunkowej człowieka,
  • praktyki muzyczne rozpatrywane w rozmaitych kontekstach, m.in. społecznym, politycznym i religijnym,
  • studia nad myślą o muzyce,
  • przemiany stylów, gatunków, form i technik muzycznych,
  • współczesne metody analizy i interpretacji muzyki,
  • kultura muzyczna społeczności współczesnego terytorium i historycznych ziem Rzeczpospolitej,
  • tradycje muzyczne mniejszości,
  • europejskie i pozaeuropejskie tradycje regionalne, 
  • współczesne oblicza muzyki tradycyjnej, 
  • instrumentologia.

W Katedrze Muzykologii Systematycznej i Kulturowej analizujemy i interpretujemy muzykę człowieka: zanurzonego w swojej kulturze, spotykającego inne kultury, nadającego muzyce funkcje, tworzącego muzykę chwili obecnej, jak i muzykę ponadczasową. Czy to paleolit czy nasza współczesność, czy to Mazowsze czy Nasca, partytura czy nagranie cyfrowe, skrzypce orkiestry czy kapeli ludowej: interesuje nas homo musicus.

Pracownicy Katedry: dr hab. Tomasz Baranowski, adiunkt; dr Agnieszka Chwiłek, starszy asystent; prof. dr hab. Piotr Dahlig, profesor; dr Mariusz Gradowski, adiunkt; dr Ewelina Grygier, starszy asystent; dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. uczelni; prof. dr hab. Iwona Lindstedt, profesor; dr hab. Sylwia Makomaska, adiunkt; dr Katarzyna Naliwajek, adiunkt; dr hab. Tomasz Nowak, prof. uczelni – kierownik Katedry; dr Paweł Siechowicz, adiunkt.

Struktura Instytutu Muzykologii UW przed 1 stycznia 2021 roku