Erasmus+

Zasady kwalifikacji na studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 (pobierz

I. Wyjazdy mogą być realizowane do następujących ośrodków:

1. Praga (Uniwersytet Karola)
Język angielski: B2
1 osoba, 10 osobomiesięcy
Poziom studiów: I, II

2. Paryż (Lettres Sorbonne Université)
Język angielski: B2
Język francuski: B2
2 osoby, 10 osobomiesięcy
Poziom: n/a

3. Uniwersytet Lipski
Język niemiecki: B1
1 osoba, 10 osobomiesięcy
Poziom studiów: I, II

4. Uniwersytet w Greifswaldzie
Język niemiecki: B1
2 osoby, 10 osobomiesięcy
Poziom studiów: I, II, III

5. Genua (Universita degli Studi di Genova)
Język angielski: B1
Język włoski: B1
2 osoby
Poziom studiów I: 6 osobomiesięcy
Poziom studiów II: 6 osobomiesięcy

6. Padwa (Universita degli Studi di Padova)
Język angielski: B1
Język włoski: A2
1 osoba, 10 osobomiesięcy
Poziom studiów: I, II

II. Miesięczne stawki stypendium w roku akademickim 2022/2023 wynoszą:
a) 500 euro – Francja, Niemcy, Włochy;
b) 450 euro – Czechy.

III. Termin i sposób rekrutacji
1. Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
curriculum vitæ ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnieć naukowych i organizacyjnych;
– list motywacyjny ze wskazaniem co najmniej dwóch pożądanych miejsc odbywania studiów częściowych;
– zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego wygenerowane z systemu USOSweb (w uzasadnionych przypadkach uwzględnione zostaną inne rodzaje zaświadczeń);
– zaświadczenie o znajomości języka obcego wystawione przez instytucję zewnętrzną (np. szkołę językową) lub wewnętrzną (np. zaświadczenie o zaliczeniu lektoratu na odpowiednim poziomie).

2. Dokumenty należy złożyć do 15 marca 2022 roku w formie elektronicznej na adres: tp.gorny@uw.edu.pl.

3. Kryteria wybory kandydatów są następujące:
(a) średnia ocen: 40%;
(b) znajomość odpowiednich języków obcych: 40%;
(c) list motywacyjny oraz osiągnięcia naukowe i organizacyjne: 20%.

4. Rozstrzygnięcie nastąpi do 17 marca 2022 roku. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną powiadomieni o wyniku postępowania w indywidualnej decyzji przesłanej drogą elektroniczną.

5. Decyzja o kwalifikacji zostanie podjęta przez Komisję, w skład której wchodzą:
(a) Dr Mariusz Gradowski (przedstawiciel Dyrekcji Instytutu Muzykologii UW);
(b) P. Maria Heyka (przedstawicielka Samorządu Studentów UW);
(c) Dr Tomasz Górny (koordynator ds. mobilności w Instytucie Muzykologii UW).

6. Odwołania od decyzji Komisji można kierować do Prodziekana WNKS UW ds. studenckich, dra hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego, prof. UW w terminie 14 dni od otrzymania indywidualnej decyzji.

7. Dodatkowe informacje są dostępne w dokumencie „Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem. Rok akademicki 2022/2023” oraz na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/.


Koordynatorem ds. mobilności w Instytucie Muzykologii jest dr Sylwia Makomaska. W sprawie wyjazdów na stypendium w ramach programu Erasmus prosimy o kontakt mailowy: smakomaska@uw.edu.pl