Erasmus

Erasmus jest programem współpracy międzynarodowej przeznaczonym dla uczelni, ich studentów i pracowników, realizowanym jako cześć programu „Uczenie się przez całe życie”. Od 1 stycznia 2014 roku program „Uczenie sie przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. (kliknij na logo).

Wstępne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów UW na stypendia Erasmus+ znaleźć można na www.bwz.uw.edu.pl.


Rektrutacja na studia częściowe w roku akademickim 2018/2019
w ramach programu Erasmus+

Instytut Muzykologii UW dysponuje w roku akademickim 2018/2019 stypendiami Programu LLP-Erasmus (The Lifelong Learning Programme) w następujących Instytutach Muzykologii:

  • Uniwersytet Karola w Pradze (Republika Czeska)
  • Uniwersytet w Lipsku (Niemcy)
  • Uniwersytet w Padwie (Włochy)
  • Uniwersytet w Bangor (Wielka Brytania)
  • Uniwersytet w Cardiff (Wielka Brytania)

Rozmowa kwalifikacyjna na wyjazdy stypendialne
w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/19
odbędzie się 8 marca 2018 roku o godz. 11.00

W skład komisji wchodzą:

dr hab. Tomasz Nowak (przewodniczący),
dr hab. Szymon Paczkowski (koordynator programu Erasmus),
Grzegorz Żórawski – przewodniczący Samorządu Studentów IM UW

Studentów ubiegających się o stypendium Erasmus+ na rok akademicki 2018/19 uprzejmie prosimy o przygotowanie następującej dokumentacji:

1.  Krótkie pismo z wyjaśnieniem powodów ubiegania się o stypendium w danym ośrodku,

2.  Certyfikat językowy (wystawiony przez Szkołę Języków Obcych UW lub inne instytucje uprawnione do wystawiania takich dokumentów),

3.  Wyliczenie średniej ocen z dotychczasowego toku studiów,

4.  Krótkie zestawienie osiągnięć.

Dokumentację proszę złożyć do dnia 7 marca w sekretariacie Instytutu Muzykologii UW.

Szczegółowe zasady kwalifikacji: http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2017/12/2018SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

Prosimy też o przekazanie drogą mejlową informacji o złożeniu dokumentów na adres koordynatora programu:  sz.paczkowski@uw.edu.pl.