Erasmus+

aktualne informacje na temat rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ oraz wyjazdu na na Uniwersytet Genewski (pobyt finansowany z funduszy szwajcarskich SEMP).
Termin składania dokumentów (w formie elektronicznej na adres smakomaska@uw.edu.pl): do 08.03.2023 (piątek)
Rozstrzygnięcie: do 15.03.2023 (piątek)
Proszę o uważne zapoznanie się z warunkami kwalifikacjiW przypadku pytań proszę o kontakt mailowy.
Uwagi praktyczne:
1. Przed wyborem ew. ośrodka zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą dydaktyczną danej zagranicznej uczelni pod kątem przedmiotów muzykologicznych i Państwa zainteresowań. Warto zorientować się, w jakim języku i jakiego typu przedmioty są tam prowadzone.
2. Kwalifikacja ma charakter konkursowy. Zaleca się, aby w liście motywacyjnym zawrzeć uzasadnienie merytoryczne, dlaczego dany ośrodek został przez Państwa wskazany jako pierwszy.

dr hab. Sylwia Makomaska

Koordynator ds. mobilności


Aktualne informacje na temat rekrutacji w ramach programu Erasmus+ znajdują się tutaj.
Istnieje również możliwość wyjazdu na Uniwersytet Genewski (Université de Geneve), o czym więcej pod tym linkiem.

Zasady kwalifikacji na studia częściowe w programie Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024 (pobierz)
http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2023/01/2023SMS_og_zas_kwalifkacji.pdf

I. Wyjazdy mogą być realizowane do następujących ośrodków:

 1. Praga (Uniwersytet Karola)
  Język angielski: B2
  1 osoba, 10 osobomiesięcy
  Poziom studiów: I, II
 2. Paryż (Lettres Sorbonne Université)
  Język angielski: B2
  Język francuski: B2
  2 osoby, 10 osobomiesięcy
  Poziom: I, II
 3. Uniwersytet w Greifswaldzie
  Język niemiecki: B1
  2 osoby, 10 osobomiesięcy
  Poziom studiów: I, II, III
 4. Uniwersytet Lipski
  Język niemiecki: B1
  1 osoba, 10 osobomiesięcy
  Poziom studiów: I, II
 5. Genua (Universita degli Studi di Genova)
  Język angielski: B1
  Język włoski: B1
  2 osoby
  Poziom studiów I: 6 osobomiesięcy
  Poziom studiów II: 6 osobomiesięcy
 6. Padwa (Universita degli Studi di Padova)
  Język angielski: B1
  Język włoski: A2
  1 osoba, 10 osobomiesięcy
  Poziom studiów: I, II

II. Miesięczne stawki stypendium w roku akademickim 2023/2024 wynoszą:

 1. 670 euro – Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Niemcy, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy;
 2. 670 euro – Wielka Brytania;
 3. 600 euro – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry.

III. Termin i sposób rekrutacji

 1. Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:
  curriculum vitæ ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnieć naukowych i organizacyjnych;
  – list motywacyjny ze wskazaniem co najmniej dwóch pożądanych miejsc odbywania studiów częściowych;
  – zaświadczenie o średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego wygenerowane z systemu USOSweb (w uzasadnionych przypadkach uwzględnione zostaną inne rodzaje zaświadczeń);
  – zaświadczenie o znajomości języka obcego wystawione przez instytucję zewnętrzną (np. szkołę językową) lub wewnętrzną (np. zaświadczenie o zaliczeniu lektoratu na odpowiednim poziomie).
 2. Dokumenty należy złożyć do 14 marca 2023 roku w formie elektronicznej na adres: smakomaska@uw.edu.pl.
 3. Kryteria wybory kandydatów są następujące:
  (a) średnia ocen: 40%;
  (b) znajomość odpowiednich języków obcych: 40%;
  (c) list motywacyjny oraz osiągnięcia naukowe i organizacyjne: 20%.
 4. Rozstrzygnięcie nastąpi do 16 marca 2023 roku. Wszyscy uczestnicy rekrutacji zostaną powiadomieni o wyniku postępowania w indywidualnej decyzji przesłanej drogą elektroniczną.
 5. Decyzja o kwalifikacji zostanie podjęta przez Komisję, w skład której wchodzą:
  (a) Przedstawiciel Dyrekcji Instytutu Muzykologii UW,
  (b) Przedstawiciel Samorządu Studentów,
  (c) Dr hab. Sylwia Makomaska (koordynator ds. mobilności w Instytucie Muzykologii UW).
 6. Odwołania od decyzji Komisji można kierować do Prodziekana WNKS UW ds. studenckich, dra hab. Krzysztofa Skwierczyńskiego, prof. UW w terminie 14 dni od otrzymania indywidualnej decyzji.
 7. Dodatkowe informacje są dostępne w dokumencie „Ogólne zasady kwalifikacji studentów i doktorantów do stypendium Erasmus na zagraniczne studia
  częściowe (SMS) do uczelni z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z programem
  oraz Wielkiej Brytanii. Rok akademicki 2023/2024” na stronach Biura Współpracy z Zagranicą UW: http://bwz.uw.edu.pl/.

Koordynatorem ds. mobilności w Instytucie Muzykologii jest dr hab. Sylwia Makomaska. W sprawie wyjazdów na stypendium w ramach programu Erasmus (ze szczególnym uwzględnieniem zasad uznawalności przedmiotów) prosimy o kontakt mailowy: smakomaska@uw.edu.pl