mgr Tomasz Fatalski

mgr Tomasz FatalskiAbsolwent studiów licencjackich i magisterskich w Instytucie Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył z wyróżnieniem w 2020 roku, przedstawiwszy pracę magisterską pt. Arie Carla Dittersa von Dittersdorfa ze zbiorów klasztorów wrocławskich, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Jeża, prof. UW. Absolwent studiów podyplomowych „Genealogia. Teoria i praktyka” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (praca dyplomowa pt. Wywód przodków Marianny Cel „Tereski”, przygotowana pod kierunkiem dr. Marka Smoły w 2022 roku).
Obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Do jego głównych zainteresowań należą: historia muzyki XVIII–XIX w. na Śląsku i ziemiach polskich, twórczość Carla Dittersa von Dittersdorfa, życie muzyczne osiemnastowiecznego Wrocławia i dziewiętnastowiecznej Warszawy, edytorstwo muzyczne, badania genealogiczne.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3838-9942
Dorobek naukowy: pobierz