dr hab. Tomasz Jeż, prof. ucz.

dr hab. Tomasz Jeż

Studiował muzykologię w Warszawie, Getyndze i Berlinie (jako stypendysta DAAD). Po promocji doktorskiej (2002) został zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach programu „Kolumb” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbył w roku 2007/08 staż naukowy w Archivum Romanum Societatis Iesu. Jest autorem trzech książek i ponad sześćdziesięciu artykułów, poświęconych zagadnieniom źródłoznawczym i ideowym aspektom kultury muzycznej. Jego głównym polem badań jest kultura muzyczna Śląska oraz Polski w XVI, XVII i XVIII wieku.

Kierownik projektu badawczego pt. Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565–1773), finansowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”. Wyniki badań uczestników tego projektu publikowane są w serii Fontes Musicae in Polonia (www.fontesmusicae.pl), obejmującej katalogi muzykaliów, edycje faksymilowe źródeł, monografie tematyczne oraz edycje krytyczne repertuaru muzycznego.

PBN-ID: 3930106 orcid.org/0000-0002-7419-3672

Do pobrania: spis publikacji