dr Tomasz Górny

Tomasz Górny jest adiunktem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studiował literaturoznawstwo na uniwersytetach w Krakowie, Tuluzie i Düsseldorfie oraz muzykę organową w Konserwatorium w Amsterdamie (pod kierunkiem Jacquesa van Oortmerssena i Pietera van Dijka). Obecnie jego prace badawcze koncentrują wokół zagadnień związanych z handlem książką muzyczną w XVIII wieku oraz muzyką instrumentalną Johanna Sebastiana Bacha.

W Instytucie Muzykologii UW pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. ogólnych.

Profil w portalu Academia.edu: https://uw.academia.edu/TomaszG%C3%B3rny
Kontakt: tp.gorny@uw.edu.pl


Publikacje:

A. Książki

1. „Trzecia część Clavier Übung” Johanna Sebastiana Bacha. Muzyka i znaczenie, Universitas, Kraków 2019.
2. Polifonia. Od muzyki do literatury, Universitas, Kraków 2017.

B. Redakcje

1. Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. Andrzej Hejmej, Tomasz Górny, Universitas, Kraków 2016.

C. Artykuły (wybór)

1. What Does the Author Mean? On the Example of „Clavier Übung III”, „Bach: Journal of the Riemenschneider Bach Institute” 53/1 (2022), s. 45–69.
2. New Sources from the National Library of Poland: Keyboard Concertos by Carl Philipp Emanuel Bach and Organ Chorales by Johann Jeremias du Grain, „Notes: The Quarterly Journal of the Music Library Association” 78/1 (2021), s. 27–51.
3. Schrieb Johann Kuhnau einen dritten Teil der „Neuen Clavier Übung”?, „Bach-Jahrbuch” 106 (2020), s. 273‒278.
4. Estienne Roger and his agent Adam Christoph Sellius: new light on Italian and French music in Bach’s world, „Early Music” 47 (2019), s. 361–370.
5. Johann Sebastian Bach’s „Dritter Theil der Clavier Übung” in the light of Johann Krieger’s „Anmuthige Clavier-Ubung”, w: Musical analysis: historia, theoria, praxis, t. 5, Wrocław 2019, s. 75‒85.
6. „Przede wszystkim dla Panów organistów”. O genezie i przeznaczeniu „Trzeciej części Clavier Übung” Johanna Sebastiana Bacha, „Barok” 51 (2019), s. 75‒85.
7. Kilka uwag o koncepcji Christopha Bosserta na temat trzeciej części „Clavier Übung” Johanna Sebastiana Bacha, „The Polish Journal of Aesthetics” 48/1 (2018), s. 97–103.
8. Rhetorics of Johann Sebastian Bach’s „Orgelbüchlein”. An Introduction with a Case Study of BWV 614, „Terminus” 19 (2017), s. 363–385.
9. Funkcja liturgiczna „Orgelbüchlein” Johanna Sebastiana Bacha. Wprowadzenie dla organistów, „Notes Muzyczny” 8 (2017), s. 99–117.
10. Retoryka muzyczna w pierwszej części kantaty Johanna Sebastiana Bacha „Ich hatte viel Bekümmernis” BWV 21, w: Powinowactwa retoryki, red. Barbara Sobczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 141‒159.
11. Komponowanie „Doktora Faustusa”: lejtmotyw hetaery esmeraldy w powieści Thomasa Manna, w: Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, red. Andrzej Hejmej, Tomasz Górny, Universitas, Kraków 2016, s. 161‒179.
12. Kilka uwag o badaniach muzyczno-literackich, „Res Facta Nova” 17 (2016), s. 25‒39.
13. BACHtin, czyli polifonia muzyczna i literacka, „Ruch Literacki” (2016), s. 145‒162.
14. Od muzyczności do polifoniczności. Poezja Brunona Jasieńskiego, „Ruch Literacki” (2014), s. 209–218. Przedruk w tomie: Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW, t. 12, Warszawa 2019, s. 159‒170.
15. Sztuka kontrapunktu, czyli od polifonii do polifoniczności, „Przegląd Humanistyczny” 439 (2013), s. 119–132.
16. Muzyka w „Martwej pasiece” Jarosława Iwaszkiewicza, „Konteksty Kultury” 8 (2012), s. 90‒98.
17. Nawiązania do twórczości Albrechta Dürera w powieści Tomasza Manna „Doktor Faustus”, „Studia Niemcoznawcze” 49 (2012), s. 337–345.
18. „Doktor Faustus” ‒ muzyka, metafizyka i mistyka liczb, „Pamiętnik Literacki” 103 (2012), s. 21‒39.
19. Czy muzyka jest niehumanistyczna? Uwagi na marginesie artykułu Stefana Kisielewskiego, w: Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), red. Andrzej Hejmej, Kama Hawryszków, Katarzyna Cudzich-Budniak, Kraków 2012, s. 251–258.
20. Związki retoryki i muzyki – kantata „Christ lag in Todesbanden” Jana Sebastiana Bacha, „Ruch Literacki” (2012), s. 729–741.

D. Recenzje

1. Zrozumieć muzykę, recenzja książki Marii Fogler Czym jest muzyka? Filozofia muzyki w powieści „Doktor Faustus” Tomasza Manna, „Pamiętnik Literacki” 105/2 (2014), s. 238–244.
2. Recenzja książki Judy Tarling The Weapons of Rhetoric, „Terminus” 28/3 (2013), s. 403–407.