dr Tomasz Górny

Jest literaturoznawcą i organistą. Studiował na Uniwersytetach w Krakowie, Düsseldorfie i Tuluzie oraz w Konserwatorium w Amsterdamie (w klasie organów Jacquesa van Oortmerssena oraz Pietera van Dijka). Doktoryzował się na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2015 na podstawie rozprawy Polifonia. Od muzyki do literatury, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Hejmeja.

Jego badania ogniskują się wokół problematyki związków muzyczno-literackich. Brał udział w licznych konferencjach (międzynarodowych i ogólnopolskich), opublikował szereg artykułów (naukowych, popularnonaukowych oraz recenzji), a także kierował projektami badawczym finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs „Etiuda”), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkurs „Mobilność Plus”) oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (konkurs „Inter”, strona internetowa projektu: retorykaimuzyka.pl). Ponadto był zaangażowany w kilka międzynarodowych projektów artystycznych, między innymi Piano-études (premiera odbyła się 6 grudnia 2015 roku w Compagnietheater w Amsterdamie: www.pianoetudes.nl) oraz Orgelsolo’s uit alle landen (koncert podsumowujący odbył się 28 listopada 2014 roku w Orgelparku w Amsterdamie).

W Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego dr Górny jest zatrudniony na stanowisku adiunkta naukowego (tzw. post-doc finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu „Fuga 5”) i pod opieką dra hab. Szymona Paczkowskiego realizuje projekt na temat cyklu kompozycji organowych Johanna Sebastiana Bacha Clavier-Übung III.


Wybrane publikacje:
 1. Transpozycje. Muzyka w nowoczesnej literaturze europejskiej, Universitas, Kraków 2016 (redakcja naukowa wraz z Andrzejem Hejmejem).
 2. BACH(tin), czyli polifonia muzyczna i literacka, „Ruch Literacki” 2016, nr 2, s. 143–160.
 3. Od muzyczności do polifoniczności. Poezja Brunona Jasieńskiego, „Ruch literacki” 2014, nr 2, s. 209–218.
 4. Zrozumieć muzykę, recenzja książki Marii Fogler Czym jest muzyka? Filozofia muzyki w powieści „Doktor FaustusTomasza Manna, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4., s. 238–244.
 5. Sztuka kontrapunktu, czyli od polifonii do polifoniczności, „Przegląd Humanistyczny” 2013, nr 4, s. 119–132.
 6. Hermetyzm a literatura, [w:] Ezoteryczne tropy w kulturze Zachodu, Lublin 2013, s. 39–47.
 7. Recenzja książki Judy Tarling The Weapons of Rhetoric, „Terminus” 2013, nr 3, s. 403–407.
 8. Związki retoryki i muzyki – kantata „Christ lag in Todesbanden” Jana Sebastiana Bacha, „Ruch Literacki” 2012, nr 6, s. 729–741.
 9. „Doktor Faustus” – muzyka, metafizyka i mistyka liczb, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 2, s. 21–39.
 10. Muzyka w „Martwej pasiece” Jarosława Iwaszkiewicza, „Konteksty Kultury” 2012, t. 8, s. 90-98.
 11. Nawiązania do twórczości Albrechta Dürera w powieści Tomasza Manna „Doktor Faustus”, „Studia Niemcoznawcze” 2012, tom 49, s. 337–345.
 12. Czy muzyka jest niehumanistyczna? Uwagi na marginesie artykułu Stefana Kisielewskiego, [w:] Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991), red. A. Hejmej, K. Hawryszków,      K. Cudzich-Budniak, Kraków 2012, s. 251–258.
 13. Zasada złotego cięcia a literatura, „Ruch Literacki” 2011, nr 6, s. 555–566.