dr Elżbieta Zwolińska

Urodzona w 1945 roku, studiowała muzykologię na Uniwersytecie Warszawskim (1962–1967), tu również uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii (1977). Odbyła staże zagraniczne na uniwersytecie w Wiedniu (1972) i Utrechcie (1977/78); w latach 1985–87 była stypendystką Alexander von Humboldt-Stiftung na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji.

W Instytucie Muzykologii UW pracowała od roku 1967 aż do przejścia na emeryturę w roku 2011. W latach 1999–2002 była wicedyrektorem Instytutu, a w okresie od 2004 do 2011 pełniła obowiązki kierownika Zakładu Historii Muzyki Polskiej. Prowadziła wykłady, ćwiczenia i seminarium z zakresu historii europejskiej muzyki dawnej, historii muzyki polskiej, pracownie źródłoznawcze, metodykę nauczania historii muzyki, zajęcia z kontrapunktu i harmonii i in.

Jej zainteresowania naukowe obejmują twórczość i kulturę muzyczną w czasach średniowiecza, renesansu i baroku, historię muzyki polskiej, źródłoznawstwo i paleografię.

Do pobrania: spis publikacji (wybór)