Samorząd

Samorząd

Kolegium do spraw Instytutu Muzykologii to studencka jednostka podlegająca Radzie Samorządu Studentów Wydziału Historycznego, działająca na tej samej zasadzie, co istniejący w poprzednich latach Zarząd Samorządu Studentów.
W skład Kolegium wchodzą studenci naszego Instytutu, którzy zajmują się wyłącznie sprawami dotyczącymi naszego kierunku. Są oni pośrednikami w kontaktach między studentami a dyrekcją i pracownikami Instytutu, a także władzami wydziału, dbają o interesy studentów i są otwarci na ich postulaty i propozycje dotyczące toku studiów. Przedstawiciele Kolegium studenckiego uczestniczą w posiedzeniach Rady Dydaktycznej IM oraz Rady Wydziału Historycznego, opiniują wybory na stanowiska opiekunów roku i dyrektora do spraw studenckich.


Skład Kolegium Instytutu Muzykologii w roku akademickim 2020/2021:
Jędrzej Bogusławski – Przewodniczący
Aleksy Radziszewski – Wiceprzewodniczący
Kontakt:  zssimuw@gmail.com

Przewodniczący wydziałowej Rady Samorządu Studentów – Aleksander Klus (IH UW)
Przedstawicielka studentów IM UW w wydziałowej Radzie Samorządu Studentów – Jędrzej Bogusławski (IM UW)