Zasady kwalifikacji na rok akademicki 2016/2017

Podyplomowe studia etnomuzykologiczne

Uwaga! Kandydaci na studia podyplomowe na UW muszą zarejestrować się w systemie
Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanym dalej IRK), wchodząc na stronę irk.podyplomowe.uw.edu.pl lub rekrutacja.podyplomowe.uw.edu.pl

W dniach od 1 do 16 września 2016 r. do sekretariatu Instytutu Muzykologii należy dostarczyć:

  • podanie o przyjęcie na studia z adresem do korespondencji i e-mail (ew. numerem telefonu), zawierające równocześnie zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (pobierz formularz)
  • życiorys
  • 2 zdjęcia
  • odpis dyplomu.

O zakwalifikowaniu na studia kandydaci zostaną powiadomieni w przeciągu dwóch tygodni. W sytuacji, gdy liczba zgłoszeń na studia przekroczy limit przyjęć, kwalifikacja na studia będzie miała charakter konkursu, a pierwszeństwo przypadnie kandydatom z dyplomem magistra. Organizatorzy studiów zastrzegają sobie prawo do zawieszenia studiów, jeśli zgłosi się mniej niż 11 kandydatów.

Inne informacje

Na studia przyjmowane są osoby posiadające ukończone co najmniej studia I stopnia (studia licencjackie). Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane.

Pierwsze zajęcia rozpoczną się 8 października 2016.

Opłata semestralne za podyplomowe studia etnomuzykologiczne wynosi 2250 zł (całość  4500 zł).

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.