Program Mobilności Studentów

Uwaga! Nowy Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST dostępny jest tutaj.
Na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej http://most.amu.edu.pl/index.php/rekrutacja/wymagane-dokumenty uaktualnione zostały wzory dokumentów dla studentów Programu MOST „Porozumienie o programie zajęć”, „Aneks do porozumienia o programie zajęć” oraz „Karta okresowych osiągnięć studenta” .

Program jest adresowany do studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. Opiera się na zasadach programu wymiany studentów Socrates.

Koordynatorem Programu MOST jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA), na której stronie znaleźć można informacje o programie (kilknij na logo).

MOST

 

 

 

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Programie jest zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów, który wyżej wymienione osoby zamierzają realizować poza uczelnią macierzystą.

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Studenci mogą:

 • wybrać semestr na kierunku, na którym studiują lub na innym kierunku,
 • wybrać przedmioty na wybranym kierunku lub przedmioty prowadzone na całej uczelni,
 • wybrać jeden przedmiot, a pozostałe przedmioty zaliczyć w macierzystej uczelni.

Student nie przenosi się do innej uczelni - odbywa tylko część studiów poza macierzystą uczelnią, stąd też zachowuje w swojej uczelni prawa i obowiązki oraz prawo do pomocy materialnej.

Uczelnie przyjmujące zgodnie z Regulaminem Programu w miarę możliwości mają gwarantować prawo do miejsc w domach studenckich.

Na zakończenie studiów w innej niż macierzysta uczelni, student otrzymuje certyfikat poświadczający ukończenie Programu.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane spośród różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie . Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem / Dyrektorem / Kierownikiem ds. studenckich jednostki macierzystej listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST. Jeśli jednak wybierze inny kierunek - Dziekan ds. studenckich powinien określić termin, w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze bądź roku studiów.

„Porozumienie o programie zajęć” zaakceptowane przez Prodziekana/Dyrektora/Kierownika ds. studenckich uczelni macierzystej student zobowiązany jest dostarczyć do uczelni przyjmującej w momencie podejmowania tam studiów.

Przed rozpoczęciem semestru student powinien skontaktować się z Koordynatorem uczelni przyjmującej w celu ustalenia terminu przyjazdu, informacji dotyczących miejsca w akademiku lub ustalenia pkt ECTS za dany przedmiot. 

Zakończenie odbywania studiów w ramach Programu MOST
 • Student zalicza wybrane przedmioty zgodnie z ustalonym „Porozumieniem o programie zajęć";
 • Student otrzymuje wpisy z zaliczonych przedmiotów na tzw. „Wykaz zaliczeń”, który na zakończenie sesji egzaminacyjnej przedstawia Prodziekanowi ds. studenckich wydziału przyjmującego;
 • !!! Punktacji ECTS, zaliczeń, ocen uczelnia przyjmująca nie wpisuje do indeksu;
 • Student otrzymuje Certyfikat Programu MOST.
Powrót studenta do uczelni macierzystej
 • Student przedstawia Prodziekanowi/Dyrektorowi/Kierownikowi ds. studenckich jednostki macierzystej Wykaz zaliczeń oraz Certyfikat Programu MOST i na tej podstawie uzyskuje wpisy do indeksu.
Więcej informacji oraz regulamin Programu znajduje się na  odpowiedniej stronie Biura Spraw Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego.
Wybór uczelni i terminy rekrutacji

W Programie MOST bierze udział 20 polskich uniwersytetów. Rekrutacja do Programu MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)
Opis poszczególnych etapów rekrutacji  jest dostępny tutaj.
Aktualne informacje dotyczące ubiegania się o miejsce w Domach Studenta dostępne są na stronie BSS.

Koordynatorki uczelniane na Uniwersytecie Warszawskim
 1. W sprawach studenckich: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 22 552-04-68

    2. W sprawach doktoranckich: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel. 22 552-40-36

Koordynatorką Programu MOST w Instytucie Muzykologii jest dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek. Dyżury wtorek godz.15.10–16.10 (sala B21) 

Studia w Instytucie Muzykologii obejmują takie dziedziny, jak etnomuzykologia, antropologia, estetyka muzyki, akustyka muzyczna, psychologia muzyki, a także szeroki krąg problematyki związanej z historią i analizą muzyki, krytyką muzyczną (włączając muzykę popularną i jazz, a także muzykę współczesną). Zajęcia z teorii muzyki, analizy słuchowej i metodologii pozwalają na opanowanie podstaw warsztatu muzykologa osobom nie posiadającym dotąd wykształcenia muzycznego.

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia nowej strony informacyjnej Instytutu w serwisie Facebook

 
 

 

IMUW

 

Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

 

Polmic

 

Erasmusplus

 

MOST

 

 

Instytut Muzykologii UW © 2012. All Rights Reserved.